fbpx

Najčešće postavljana pitanja

Aplikacija omogućava da sa vašeg telefona, tableta ili računara izaberete jednu ili više fotografija, skica ili crteža koji su u .JPG formatu.

Tehnički ukoliko napravite .JPG fajl koji neće gubiti na kvalitetu ukoliko se razvuče na dokument veličine 13×18 cm možete ga uneti u fajl tokom kreiranja i razvuči od ivice do ivice i na taj način vašu već kreiranu čestitku prekopirati u našu aplikaciju. Svi dalji koraci ostaju isti kao da ste je celu kreirali u našem programu.

Zvuk traje 10 sekundi. Obe verzije čestitke imaju istu dužinu trajanja zvuka.

To trenutno tehnički nije izvodljivo, svaku čestitku ukoliko je zvuk različit treba posebno da pravite. Ukoliko je zvuk isti moguće je poručiti više komada isto kreiranih čestitki. Ovo možete prevazići i poručivanjem iste čestitke u više primeraka ali bez već dodatog zvuka, pa da kada vam stignu na kuću adresu sami snimite zvukove koje želite.

U skladu sa zaštitom autorskih prava ukoliko birate opciju da direktno u aplikaciji dodate zvuk koji želite to mogu biti samo one pesme i melodije koje su besplatne i nema kršenja autorskih prava. Na internetu postoji mnogo sajtova koji nude besplatne meodije u .MP3 formatu. 

Vaše je lično pravo da snimite melodiju koju želite uz poštovanje autorskih prava a posebno vodeći račna da ne zarađujete od proizvoda koji reprodukuje melodiju nekog drugog autora. 

Na isporuku se čeka od 3 do 5 radnih dana, ali se trudimo da sve porudžbine koje stignu u toku dana do 12h budu isporučene kurirskoj službi sledećeg dana do 12 časova. 

Trenutno nije moguće da se čestitke šalju na adrese koje nisu od naručioca jer se naplaćuje pouzećem.

Svaka čestitka koju naručite sa opcijom da snimite zvuk kada vam bude isporučena ima opciju da presnimavate sve dok ne dobijete melodiju koju želite. Pritisnete dugme za snimanje i nakon dva “bip” signala koje se čuju brzo jedan za drugim kreće presnimavanje prethodno snimljenog zvuka. 

Opšti uslovi korišćenja

Aplikacija Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema Opštim uslovima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom našoj internet stranici smatra se da ste se sa njima saglasili i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične (nekomercijalne) potrebe.

Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između:

  1. Udruženja građana „Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć-NEOSTART” iz Beograda, matični broj 28103514 i PIB 107928080: (u daljem tekstu NEOSTART) i
  1. Svakog pojedinačnog korisnika aplikacije (u daljem tekstu Korisnik ili Kupac).

Primena | Član 1

Na ugovorni odnos između NEOSTART-a i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet stranici www.cestitalica.rs i koja važi u trenutku poručivanja.

Supsidijarno, na ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi R. Srbije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i dr.) osim ako što drugo nije ugovoreno ovim Opštim uslovima.

Ove Opšte uslove za potrebe svoje online-porudžbine Korisnik može sačuvati na svoj računar i/ili ih odštampati.

Ugovorne Strane | Član 2

Ugovorna strana Korisnika je NEOSTART, sa poslovnim sedištem u Beogradu.

Zaključenje ugovora | Član 3

Korisnik putem internet stranice daje NEOSTART-u porudžbinu za izradu čestitke i / ili proizvoda povezanih s fotografijama i melodijama (u daljem tekstu: roba) dostavljajući fotografije i melodije u elektronskom obliku i lične podatke. Klikom na link „Naruči“ Korisnik predaje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora.

Ugovor je zaključen kada NEOSTART potvrdi Korisniku prijem porudžbine na adresu elektronske pošte Korisnika.

Cena | Član 4

Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na internet stranici www.cestitalica.rs i u aplikaciji.

Ukupna cena za robu sastoji se od vrednosti porudžbine bez porez na dodatu vrednost.

Nepostojanje prava Korisnika na odustanak od ugovora | Član 5

U skladu sa tač. 3. st. 1. čl. 37. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača ili ZZP), a u vezi sa tač. 6. st. 1. čl. 27. ZZP-a, Korisnik nema pravo opoziva porudžbine nakon što je NEOSTART potvrdio prihvat (tj. nema pravo na odustanak od ugovora), jer se čestitke i/ili proizvodi povezani sa fotografijama i melodijama (roba) izrađuju prema zahtevima iz porudžbine Korisnika i kao takvi su jasno personalizovani.

Dostava i isporuka | Član 6

Dostava odnosno isporuka robe na kućnu ili drugu odgovarajuću adresu obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema odredbama navedenim na internet stranici www.doktok.in.rs i u aplikaciji za svaku pojedinu porudžbinu, osim ako između NEOSTART-a i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno.

Vreme potrebno za dostavu je navedeno unapred u postupku poručivanja. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom  NEOSTART -a.

U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, NEOSTART zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. NEOSTART u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.

Plaćanje | Član 7

Poručenu robu Korisnik plaća pouzećem.

Pravo svojine na robi | Član 8

Roba ostaje u svojini NEOSTART-a sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu iz konkretne porudžbine.

Odgovornost za saobraznost robe | Član 9

Roba nije saobrazna ugovoru ako ne odgovara tehničkim normama za izradu i obradu digitalnih fotografija i melodija.

Korisnik je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam dana po prijemu robe, u suprotnom, gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.

Skriveni nedostaci mogu se reklamirati u roku od osam dana od dana kada je Korisnik nedostatak otkrio, a najkasnije u roku od šest meseci od dana prijema robe.

Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe NEOSTART otkloni zamenom. Ako zamena nije moguća, NEOSTART će Korisniku umanjiti ukupni iznos cene za manljivu robu u visini jedinične cene usluge za određenu vrstu robe.

Reklamacija se može podneti elektronskim putem internet stranice www.cestitalica.rs u odeljku za kontakt.

Umesto zahteva za odgovarajuće umanjenje cene iz st. 4 ovog člana, Korisnik može zahtevati raskid ugovora, osim ako je nesaobraznost robe neznatna.

Odgovornost za štetu | Član 10

NEOSTART odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke.

Odgovornost NEOSTART-a za oštećenja ili gubitak fotografija i melodija na nosačima podataka Korisnika ili NEOSTART-a, kao i gubitak fotografija i melodija tokom elektronskog prenosa podataka ili prenosa preko računarskih mreža ili dok su pohranjene na serveru je isključena.

NEOSTART će nastojati da usluge koje pruža budu uvek dostupne, međutim usled okolnosti koje spadaju u redovno održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. NEOSTART neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga.

Zaštita podataka i Pravilnik o privatnosti | Član 11

Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci, koji su potrebni za realizaciju porudžbine i arhiviranje, sačuvaju na nosače podataka. Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u svrhe realizacije porudžbine i obaveštavanja Korisnika o proizvodnom asortimanu i uslugama NEOSTART -a.

NEOSTART sa svim podacima postupa poverljivo i iste prenosi kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. NEOSTART ne obelodanjuje, ne prosleđuje, niti na bilo koji drugi način dostavlja lične podatke Korisnika trećim licima.

Više informacija o načinu na koji NEOSTART postupa sa podacima Korisnika videti u posebnom Pravilniku o privatnosti koji je dostupan na internet stranici www.cestitalica.rs/info/.

Korisnik ima pravo opozvati svoju saglasnost za preduzimanje radnji iz stava 1. i 2. ovog člana u svako doba sa budućim učinkom. NEOSTART se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.

NEOSTART ne odgovara za gubitak podataka Korisnika predanih prilikom poručivanja robe, osim u slučaju namere ili grube nepažnje. Korisnik vodi računa za posedovanje kopija podataka koje je prilikom porudžbine predao NEOSTART-u na obradu.

NEOSTART ne osigurava podatke koje je dostavio Korisnik. Fotografije i melodije koje je Korisnik u okviru porudžbine predao NEOSTART-u brišu se 14 dana po predaji poruždbine.

Pravo intelektualne svojine i kazneni propisi | Član 12

Korisnik je odgovoran za sadržaje predatih fotografija i melodija za izradu robe. Kod svih porudžbina koje Korisnik preda NEOSTART -u pretpostavlja se da Korisnik ima sva potrebna prava intelektualne svojine, kao i druga prava u pogledu sadržaja iz porudžbina (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, žig i dr.).

Korisnik je isključivo odgovoran za sve posledice koje nastanu zbog mogućih povreda, te je obavezan da NEOSTART oslobodi bilo kakve odgovornosti, ili naknadi bilo kakvu štetu ili troškove, u slučaju povrede tih prava intelektualne svojine i drugih prava na predatim sadržajima.

Predajom narudžbine NEOSTART-u Korisnik garantuje da se sadržajima predatih fotografija i melodija ne krše kazneni propisi, a posebno ne oni propisi koji se odnose na širenje dečije pornografije. Ako NEOSTART sazna za postupanje protivno kaznenim propisima, odmah će o tome obavestiti nadležne organe.

NEOSTART zadržava pravo da odbije tj. ne prihvati porudžbinu, ako nađe za shodno da je sadržaj porudžbine neprimeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv, a o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnika.

Završne odredbe | Član 13

NEOSTART može menjati ove Opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali pravila i uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

Mesto ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa je sedište NEOSTART-a.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.

U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim ugovornim odnosom primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u Republici Srbiji.

U slučaju bilo kojih pitanja i dodatnih informacija obratite nam se na adresi www.doktokin.in.rs

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata

Pravilnik o privatnosti

Udruženje građana „Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć-NEOSTART“, iz Beograda, matični broj 28103514 i PIB 107928082 (u daljem tekstu NEOSTART ili Rukovalac podataka), u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika poštujući sve relevantne zakone i propise. Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših korisnika (kupaca) predstavlja prioritet.

Vaša privatnost je važna, zato Vas molimo da pažljivo pročitate ove informacije.

Koristeći se internet stranicom www.cestitalica.rs i dajući svoje lične podatke, pristajete na postupanje sa podacima u skladu s ovim Pravilnikom o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) i Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi; oba dokumenta dostupna na internet stranici www.cestitalica.rs/info), koje zajedno čine jedinstvena pravila o postupanju sa ličnim podacima.

Prikupljanje i obrada podataka

Kada Korisnik poseti i koristi našu internet stranicu www.cestitalica.rs (u daljem tekstu: internet stranica)u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili poručivanja naših proizvoda, kao i kada Korisnik komunicira sa nama (putem elektronske pošte ili telefonom), NEOSTART prikuplja određene lične podatke Korisnika, podatke na koji način NEOSTART može kontaktirati Korisnika, kao i određene tehničke podatke.

Uopšteno govoreći, NEOSTART po automatizmu prikuplja tehničke podatke o načinu na koji Korisnik koristi internet stranicu i aplikaciju, i podatke ponašanja koji nam omogućavaju da razumemo kako na Korisnike deluju proizvodni asortiman i usluge NEOSTART-a. Ovi podaci su nam dostupni putem usluga treće strane, kao što je Google Analytics.

1) Kada Korisnik poseti internet stranicu i aplikaciju za kreiranje čestitke

Kada Korisnik poseti internet stranicu, NEOSTART prikuplja i privremeno pohranjuje na serveru određene lične podatke Korisnika, kao što je OAuth token koji se koristi za identifikaciju veze. Ovi lični podaci se nakon prestanka korišćenja internet stranice brišu.

Osim navedenog, lične podatke NEOSTART samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail.

U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, NEOSTART neće biti u mogućnosti obraditi Vašu porudžbinu niti na drugi način ispuniti Vaše zahteve. Fotografije i melodije Korisnika se koriste isključivo za izradu robe. Nakon predaje porudžbine, fotografije i melodije Korisnika se pohranjuju do 14 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije i melodije Korisnika se bespovratno brišu.

Korišćenje ličnih podataka korisnika

NEOSTART koristi lične podatke isključivo u gore navedene svrhe. Samo ako je Korisnik na to izričito pristao NEOSTART će lične podatke Korisnika koristiti i za ankete vezane za svoj proizvodni asortiman i marketinške svrhe. Pretpostavlja se da je Korisnik dao izričitu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u navedene svrhe u trenutku predaje narudžbine.

Korisnik može opozvati svoju saglasnost u svakom trenutku tako što pošalje zahtev u tekstu e-maila na office@doktok.in.rs. NEOSTART se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan, u kom slučaju NEOSTART ima pravo da naplati svoje potraživanje.

Bez izričitog dopuštenja Korisnika NEOSTART neće dostavljati njegove podatke trećim licima. NEOSTART lične podatke Korisnika dostavlja kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe.

NEOSTART će lične podatke Korisnika dostaviti nadležnim državnim organima samo ako to zahtevaju prinudni propisi i uz obrazložen zahtev/nalog.

Naši zaposleni su upoznati sa obavezom zaštite ličnih podataka Korisnika, kao i sa obavezom pridržavanja i postupanja u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Zaštita podataka

NEOSTART koristi brojne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci Korisnika zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Naše mere tehničke zaštite konstantno se unapređuju u skladu s tehnološkim razvojem.

Prava korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), Korisnik ima pravo da zahteva da mu NEOSTART pruži obaveštenje o obradi njegovih ličnih podataka, pravo da zahteva od NEOSTART-a da mu stavi na uvid lične podatke koji se na njega odnose i pravo da od NEOSTART-a zahteva kopiju ličnih podataka koji se na njega odnose. Korisnik ima pravo i da zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje ličnih podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

U slučaju da Korisnik smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Molimo Vas da nas bez odlaganja kontaktirate radi ispravke bilo kakve greške u prikupljenim podacima koji se odnose na Vas. Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju za Vaše primedbe, pitanja ili zapažanja, te nas slobodno kontaktirajte u vezi ovog Pravilnika o privatnosti putem internet stranice www.cestitalica.rs.

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata